Všeobecné obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE KÚPNE ZMLUVY UZAVIERANÉ NA DIAĽKU PROSTREDNÍCTVOM INTERNETOVÉHO OBCHODU UMIESTNENOM NA INTERNETOVEJ STRÁNKE www.karpatskaperla.sk

Prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej aj „e-shop" alebo „internetový obchod") umiestneného na internetovej stránke www.karpatskaperla.sk  (ďalej len „internetová stránka") je:

KARPATSKÁ PERLA, s.r.o.
sídlo: Nádražná 57, 900 81 Šenkvice
zápis: oddiel Sro, vložka číslo 19053/B, register Okresného súdu Bratislava I
prevádzka: Nádražná 57, 900 81 Šenkvice
IČO: 35 766 409
DIČ: 2020204307
IČ DPH: SK 2020204307
tel.:  +421 33 64 96 855
fax: +421 33 64 97 007
e-mail: eshop@karpatskaperla.sk 
(ďalej len „Predávajúci“)

ZÁKLADNÉ POJMY

Predávajúci - spoločnosť, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom e-shopu predáva tovar.
Kupujúci - fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom e-shopu a ktorej tento tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania, t.j. spotrebiteľ.
Tovar - tovar ponúkaný prostredníctvom e-shopu.
Objednávka - úkon Kupujúceho v súvislosti s e-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Kupujúceho nakúpiť tovar v e-shope.
Cena - celková cena uvedená v objednávke, najmä cena za všetok tovar, ktorý si Kupujúci objednal a je uvedený v objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny dopravy.
Cena dopravy (dopravné) - cena za dopravu tovaru ku Kupujúcemu.
E-shop – internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.karpatskaperla.sk, ktorého prevádzkovateľom je Predávajúci.
Obchodné podmienky - tieto obchodné podmienky pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu umiestnenom na internetovej stránke www.karpatskaperla.sk.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto Obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu umiestnenom na internetovej stránke www.karpatskaperla.sk. Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické osoby (ďalej vždy len „Kupujúci“) bez obmedzenia s tým, že Kupujúci súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného poriadku a príslušnými právnymi predpismi (ako napr. zákon č. 102/2014 a iné). Obchodné podmienky upravujú
  1. proces nákupu tovaru Kupujúceho prostredníctvom e-shopu
  2. podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu Predávajúceho
  3. práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom e-shopu Predávajúceho.

OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE ZMLUVY

 1. Kupujúci si objednáva tovar u Predávajúceho prostredníctvom e-shopu prevádzkovanom na internetovej stránke www.karpatskaperla.sk. Popis tovaru, jeho vlastnosti, jeho dostupnosť na sklade a jeho cena sú uvedené pri jednotlivých položkách ponúkaného tovaru v e-shope. Všetky vyobrazenia tovaru v e-shope majú len informatívny charakter.
 2. Nákup tovaru v e-shope je možný registrovaným Kupujúcim ako aj neregistrovaným Kupujúcim. Pri registrácii Kupujúceho a následnom objednaní tovaru zo strany registrovaného Kupujúceho alebo pri objednaní tovaru neregistrovaným Kupujúcim, je Kupujúci povinný vyplniť údaje, ktoré od neho systém vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre účely registrácie Kupujúceho (iba v prípade, ak sú údaje vyplnené pri úkone registrácie nového Kupujúceho), vytvorenia objednávky, uzatvorenia zmluvy a plnenia zmluvy. Pokiaľ ide o registráciu nového Kupujúceho, tomuto bude po jeho registrácii priradené osobné konto („Konto Kupujúceho“), ktorým sa bude pri nákupoch prihlasovať na internetovej stránke www.karpatskaperla.sk do e-shopu. Pod kontom registrovaného Kupujúceho budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého registrovaného Kupujúceho. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí registrovanému Kupujúcemu pomocou už jeho existujúcich prihlasovacích údajov prihlásiť. 
 3. Kupujúci si môže cez e-shop objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo "pridať do košíka spolu so symbolom nákupného košíka“. Po stlačení tlačidla sa položka tovaru pridá do nákupného košíka. Nákupný košík Kupujúceho je kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie a na vykonanie zmien v položkách objednávky.
 4. K objednaniu tovaru dochádza prostredníctvom vyplnenia elektronického objednávkového formulára nachádzajúceho sa na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka") a odoslania objednávky, a to nasledujúcim spôsobom:
  1. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Počas nákupného procesu si Kupujúci zvolí spôsob úhrady a spôsob dopravy tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci v rámci svojho e-shopu. K cenám za jednotlivé tovary sa pripočíta aj cena za dopravu podľa zvoleného druhu dopravy, a to v prípade, ak Predávajúci umožňuje dopraviť tovar viacerými spôsobmi. Pokiaľ nie je cena dopravy hradená Kupujúcim, je táto skutočnosť uvedená v záverečnej kontrole objednávky, pričom Kupujúci je počas nákupného procesu informovaný o cene dopravy alebo o zľave z ceny dopravy.
  2. Kupujúci potvrdí objednávku stlačením tlačidla „potvrdiť údaje“. Po potvrdení objednávky sa Kupujúcemu zobrazí záverečná kontrola objednávky, v rámci ktorej má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla „späť", ktorým sa Kupujúci vráti k predošlým krokom. Po prekontrolovaní objednávky Kupujúci odošle objednávku stlačením tlačidla „objednávka s povinnosťou platby“.
  3. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. meno a priezvisko Kupujúceho, dodaciu adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na Kupujúceho - objednávateľa, názov objednávaného tovaru a množstvo objednávaného tovaru. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa mal možnosť sa oboznámiť aj o vlastnostiach tovaru a celkovej cene, ktorú je povinný Predávajúcemu uhradiť. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že súhlasí s týmito Obchodnými a podmienkami a so spracúvaním osobných údajov.
  4. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju stornovať bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením Predávajúcim.
  5. Po odoslaní bude objednávka Kupujúceho spracovaná a oznámenie o zaevidovaní objednávky bude potvrdené e-mailom na adresu udanú Kupujúcim pri jeho registrácii a/alebo pri objednaní tovaru. Na uvedenú e-mailovú adresu Kupujúceho budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie týkajúce sa objednávky.
  6. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke samostatný e-mail
   1. s akceptáciou objednávky Kupujúceho vrátane informácie o odoslaní objednávky (ďalej len "akceptácia"),
   2. s poučením Kupujúceho o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy vrátane formulára na uplatnenie tohto práva,
   3. s odkazom na znenie Obchodných podmienok, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia objednávky Kupujúceho a
   4. s odkazom na Reklamačný poriadok Predávajúceho.
  7. Kúpna zmluva je uzavretá doručením e-mailu Predávajúceho s akceptáciou objednávky Kupujúcemu.
  8. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho, t.j. v závislosti od množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosti a podobne, žiadať od Kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade ak Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.
  9. Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru nachádzajúcej sa v ponuke tovaru umiestnenej v e-shope na internetovej stránke Predávajúceho.

  PLATOBNÉ PODMIENKY

  1. Všetky ceny tovarov v objednávke aj v e-shope sú uvedené vrátane DPH.
  2. Ak sa na tovar vzťahuje akciová cena, je platná od dátumu zverejnenia akcie v popise tovaru alebo do vypredania zásob tohto tovaru. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých tovaroch v e-shope, individuálne zľavy pre Kupujúceho alebo zľavy poskytované na základe zmluvnej spolupráce Predávajúceho s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.
  3. K cene bude pripočítaná cena za dopravu, pokiaľ si Kupujúci zvolil spôsob dopravy sprostredkovateľom doručenia a pokiaľ hodnota objednaného tovaru nepresahuje hodnotu stanovenú Predávajúcim, kedy ide cena za dopravu na ťarchu Predávajúceho. Skutočnosť poskytnutia ceny za dopravu na ťarchu Predávajúceho je uvedená v objednávke. Hodnota objednávky s cenou za dopravu je uvedená počas celého nákupného procesu. Cena za dopravu je stanovená podľa platného cenníka sprostredkovateľa doručenia.
  4. Prípadný rozdiel súčtu jednotkových cien s daňou a celkovou cenou je spôsobený zaokrúhlením.
  5. Cenu podľa objednávky môže Kupujúci uhradiť:
   1. platobnou kartou (CardPay);
   2. platobnou bránou internetového bankovníctva (Tatra banka Tatrapay, VÚB ePlatby, Slovenská sporiteľňa SporoPay, UniCredit banka Uniplatba, Poštová banka Platba ONLINE, Sberbank VeBpay, ČSOB Platobné tlačidlo,);
   3. bankovým prevodom alebo vkladom na účet Predávajúceho na základe zálohovej faktúry vystavenej Predávajúcim;
   4. dobierkou (úhradou sprostredkovateľovi doručenia pri preberaní tovaru);
   5. pri prevzatí tovaru u Predávajúceho v hotovosti, platobnou kartou alebo darčekovými poukážkami
  6. Predávajúci si vyhradzuje právo dočasne alebo trvalo obmedziť spôsoby úhrady z technických príčin, z dôvodov prekážok na strane Predávajúceho alebo Kupujúceho týchto služieb alebo z dôvodu vyššej moci.
  7. Za úhradu ceny si Predávajúci neúčtuje poplatok. Predávajúci upozornil Kupujúceho, že subjekt, u ktorého je úhrada ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (bankové poplatky za prevod a pod.).
  8. Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na bankový účet Predávajúceho alebo moment potvrdenia sprostredkovateľa platby o jej realizácii.

  DODACIE PODMIENKY

  1. Predávajúci umožňuje tieto spôsoby dodania tovaru Kupujúcemu:
   1. osobné prevzatie (osobný odber),
   2. sprostredkovateľom doručenia (kuriér).
  2. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar Kupujúcemu v primeranej lehote (ďalej aj „dodacia lehota“). Dodávky tovaru, ktorého objednávku Predávajúci potvrdil budú realizované podľa prevádzkových možností Predávajúceho, zvyčajne od 1 do 5 pracovných dní od záväznej akceptácie objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže Predávajúci jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v prípadoch vzniknutých vyššou mocou alebo v prípadoch, keď nie je možné z objektívnych príčin uskutočniť dodávku v obvyklej dodacej lehote. V prípade zmeny dodacej lehoty Predávajúci informuje o tejto skutočnosti Kupujúceho prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo SMS správy.  O odoslaní tovaru, alebo o jeho pripravení na osobné prevzatie je Kupujúci dodatočne informovaný.
  3. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku a/alebo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru:
   1. neštandardného či špekulatívneho charakteru;
   2. z dôvodu vypredania zásob tovaru, jeho nedostupnosti alebo ak výrobca prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z objednávky Zákazníka, alebo z dôvodov vyššej moci;
   3. v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od Predávajúceho  spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito Obchodnými podmienkami alebo v cene.
  4. Ak Predávajúci odmietne objednávku a/alebo odstúpi od zmluvy o kúpe tovaru, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. Pri náhradnom plnení je Predávajúci povinný Kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.
  5. Ak je zvolený spôsob dopravy sprostredkovateľom doručenia, Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný tovar na adresu, ktorú Kupujúci uviedol ako dodaciu adresu v objednávke. Súčasťou dodania tovaru nie je inštalácia ani iné úkony (napr. vyloženie tovaru a pod.). Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste dodania osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru. Splnomocnená osoba na prevzatie tovaru je povinná predložiť Predávajúcemu alebo sprostredkovateľovi doručenia originál písomného splnomocnenia.
  6. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar ako aj jeho obal ihneď pri jeho dodaní. V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť preukázateľne zápisom na potvrdenie o dodaní oznámiť sprostredkovateľovi doručenia a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru v zásielke. V prípade zistenia poškodenia tovaru, je Kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru na dokladoch o doručení, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže následne Predávajúci poskytnúť odstránenie vád tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať Kupujúcemu nový tovar. Predávajúci nezodpovedá za poškodenia tovaru spôsobené dopravcom alebo Kupujúcim.
  7. Kupujúci je povinný svojím podpisom, alebo podpisom splnomocnenej osoby, pri prevzatí objednaného tovaru potvrdiť Predávajúcemu na dodacom liste prevzatie tovaru.
   Ak Kupujúci zvolí ako spôsob doručenia osobné prevzatie, je tovar pripravený Predávajúcim na prevzatie po zaslaní avíza o možnosti jeho prevzatia v maloobchodnej predajni na adrese Nádražná 57, Šenkvice, v pracovné dní, a to od UTORKA do PIATKA v čase od 09.00 – 18.00 hod. V prípade, ak Kupujúci neprevezme tovar do 7 dní po uplynutí avíza o možnosti jeho prevzatia, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru.
  8. Predávajúci odovzdá Kupujúcemu pri osobnom prevzatí alebo v zásielke s tovarom faktúru.

  ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim

  1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má Kupujúci (ktorý je v tomto prípade spotrebiteľom) právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď
   1. Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
   2. tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
   3. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých kusov, okamihom prevzatia posledného kusu, alebo ak sa
   4. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru. Toto právo má Kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta Predávajúceho.
  2. Odstúpenie od zmluvy zasielajte prostredníctvom doporučenej pošty na adresu sídla Predávajúceho (KARPATSKÁ PERLA, s.r.o., Nádražná 57, 900 81 Šenkvice), prípadne e-mailom na adresu eshop@karpatskaperla.sk. Na tento účel môže Kupujúci použiť vzorový Formulár na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku, ktorý je spolu s poučením o uplatnení práva Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy k nahliadnutiu. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, zmluvné strany si vrátia alebo nahradia všetky vzájomné prijaté plnenia. Kupujúci má povinnosť tovar vrátiť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, pričom tovar by mal byť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Tovar, ktorý je chránený proti otvoreniu, nesmie byť vrátený po odstránení ochranného balenia alebo ochranného označenia, v opačnom prípade vznikne Predávajúcemu nárok na náhradu škody alebo nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia. 
  3. Platba za vrátený tovar bude Kupujúcemu vrátená najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy Predávajúcemu, pričom však platba za vrátený tovar bude Kupujúcemu vrátená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu Predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť na adresu Kupujúceho, a to podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Vrátenie platby sa však nevzťahuje na vrátenie dodatočných nákladov, ak si Kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka Predávajúci. Úhrada vrátenej platby zo strany Predávajúceho bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri platbe za tovar, ak Kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Nakoľko pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci náklady na vrátenie tovaru na adresu Predávajúceho alebo náklady na vrátene tovaru osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru od Kupujúceho a nakoľko v prípade odstúpenia od zmluvy znáša Kupujúci aj náklady na vrátenie tovaru na adresu Predávajúceho, ktorý tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, platbu týchto nákladov Predávajúci Kupujúcemu nevracia. Kupujúci súčasne zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
  4. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže Kupujúci odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
   1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
   2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
   3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,
   4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
   5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
   6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
   7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
   8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Kupujúci výslovne požiadal Predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Predávajúceho u Kupujúceho a Kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
   9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Kupujúci tento obal rozbalil,
   10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
   11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
   12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

  NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

  1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej ceny. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a Kupujúci tovar neprevezme.

  REKLAMAČNÝ PORIADOK (ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIE)

  1. Reklamačné konanie sa riadi reklamačným poriadkom Predávajúceho.
  2. Ak nie je Kupujúci spokojný so spôsobom, akým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa s námietkou na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na adresu eshop@karpatskaperla.sk. Pokiaľ Predávajúci posúdi túto námietku Kupujúceho zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ARS“). Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona o ARS, ktorých zoznam vedie príslušný štátny orgán  (www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov). Návrh môže byť podaný Kupujúcim podľa § 12 zákona o ARS.
  3. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint_en.
  4. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od Kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

  OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA

  1. Pri registrácii a nákupe prostredníctvom e-shopu požaduje Predávajúci od Kupujúceho údaje potrebné na vybavenie nákupu. Povinnými údajmi sú tie údaje, bez ktorých Predávajúci nevie Kupujúcemu zaslať nákup a vybaviť jeho objednávku, ako meno, priezvisko, adresa na doručovanie (ulica, súpisné/orientačné číslo, mesto, PSČ, krajina), e-mailový a telefonický kontakt, samotný predmet objednávky. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“). Na uvedené spracúvanie osobných údajov sa súhlas Kupujúceho ako dotknutej osoby nevyžaduje. Spracúvanie osobných údajov Kupujúceho Predávajúcim je nevyhnutné na uzatvorenie kúpnej zmluvy uzavieranej na diaľku, tieto údaje potrebuje Predávajúci do účtovného a fakturačného poriadku, ich spracúvanie je nevyhnutné na zaslanie oznámení Predávajúceho súvisiacich s vybavovaním objednávok Kupujúceho alebo keď Predávajúci chce reagovať na oslovenie Kupujúceho, keď sa Kupujúci pýta, čo sa deje s jeho objednávkou, keď Kupujúci chce nahlásiť Predávajúcemu napr. novú doručovaciu adresu, prípadne ak Kupujúci požiada Predávajúceho o inú zmenu jeho údajov v objednávke alebo užívateľskom konte. Kontaktné údaje Kupujúceho ako aj údaje o nákupoch Kupujúceho spracúva Predávajúci v prípade, že Kupujúci reklamuje dodaný tovar. Pokiaľ by Kupujúci vyžiadané údaje neposkytol, nebude možné zaregistrovať Kupujúceho v e-shope, vytvoriť prostredníctvom e-shopu objednávku, zakúpiť ním vybraný tovar a následne s ním uzatvoriť kúpnu zmluvu uzavretú na diaľku v zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  2. Osobné údaje Kupujúceho používa Predávajúci aj na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby mohol Predávajúci reagovať na nároky, ktoré boli voči nemu uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú činnosť Predávajúceho a aby mohol Predávajúci vymáhať nároky, ktoré mu vznikli. Medzi iné právne základy spracúvania osobných údajov Kupujúceho patrí
   1. plnenie zákonných povinností Predávajúceho pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad činnosťou Predávajúceho alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí a
   2. oprávnený záujem Predávajúceho – pri zlepšovaní a personalizácii služieb Predávajúceho, niektorých marketingových činnostiach, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv; v týchto prípadoch Predávajúci vždy starostlivo zvažuje, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do práv Kupujúceho.
  3. Osobné údaje Kupujúceho Predávajúci nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácií
   1. ak to Kupujúci od Predávajúceho požaduje - osobné údaje Predávajúci zverejňuje alebo sprístupňuje, pokiaľ to Kupujúci od Predávajúceho požaduje; sprístupnenie údajov tretím stranám Predávajúci uskutočňuje v prípade doručovateľskej služby, pokiaľ si Kupujúci pri objednávke tovaru cez e-shop zvolil možnosť doručenia tovaru na ním uvedenú adresu, pričom Predávajúci momentálne spolupracuje so spoločnosťou Ž & H, s.r.o., so sídlom Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 432 330;
   2. z právnych dôvodov a na predchádzanie škodám – osobné údaje Kupujúceho môže Predávajúci tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby vyhovel povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby si Predávajúci uplatňoval svoje nároky alebo sa obhajoval v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči Predávajúcemu; medzi kategórie tretích osôb, ktorým Predávajúci sprístupňuje osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad činnosťou Predávajúceho, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či právni a účtovní poradcovia Predávajúceho a audítori.
  4. Pokiaľ dôjde k akýmkoľvek zmenám v osobných údajoch poskytnutých Kupujúcim Predávajúcemu, je Kupujúci povinný ich oznámiť e-mailom alebo osobne Predávajúcemu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za akékoľvek problémy vzniknuté nenahlásením.
  5. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy Predávajúci vykonáva všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby osobné údaje chránil. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorého majiteľom je Predávajúci alebo ktorý je pre Predávajúceho vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje Predávajúci chráni pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.
  6. Osobné údaje, ktoré súvisia s kontom Kupujúceho Predávajúci uchováva, kým má Kupujúci konto zriadené, keďže sú nevyhnutné na to, aby Predávajúci vedel pre Kupujúceho konto prevádzkovať. Pokiaľ Kupujúci nemá konto vytvorené (nevytvoril si počas vytvárania objednávky heslo), Predávajúci uchováva osobné údaje Kupujúceho týkajúce sa vybavenej objednávky počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej doručenia. V prípadoch využívania osobných údajov Kupujúceho na základe oprávneného záujmu Predávajúceho, Predávajúci uchováva osobné údaje Kupujúceho, kým neodpadne dôvod ich spracúvania. Aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania, nemusí to mať za následok, že uchovávanie osobných údajov Kupujúceho Predávajúci ukončí. Tieto osobné údaje totiž Predávajúci môže a občas musí spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom.
  7. Z dôvodu, že Predávajúci spracúva osobné údaje, vyplývajú Kupujúcemu viaceré práva. V prípade, ak si Kupujúci uplatní akékoľvek z nižšie uvedených práv, bude ho Predávajúci o vybavení žiadosti informovať do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti Kupujúceho Predávajúcemu. V odôvodených prípadoch môže Predávajúci  uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom bude Kupujúceho informovať.
  8. Kupujúci si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce mu zo spracúvania osobných údajov zaslaním e-mailovej správy alebo písomnej žiadosti na kontaktné údaje Predávajúceho. V žiadosti je potrebné uviesť meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska Kupujúceho. Ak uvedené údaje Kupujúci neposkytne, nebude možné vyhovieť jeho žiadosti. Tieto informácie požaduje Predávajúci preto, aby si overil totožnosť Kupujúceho a neposkytol jeho osobné údaje neoprávnenej osobe.
  9. Kupujúci má právo získať od Predávajúceho potvrdenie o tom, či sa o ňom spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak jeho osobné údaje Predávajúci spracúva, poskytne mu Predávajúci informáciu o tom, aké údaje o ňom Predávajúci spracúva, za akým účelom, komu boli osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho bude Predávajúci osobné údaje uchovávať.
  10. Ak sa Kupujúci domnieva, že Predávajúci spracúva nesprávne osobné údaje, môže požiadať Predávajúceho  o ich opravu. Toto právo by mal Kupujúci určite využiť vždy, keď sa napríklad presťahuje alebo príde k zmene akéhokoľvek jeho osobného údaju, ktorý je pre jeho vzťah s Predávajúcim dôležitý.
  11. Kupujúci má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré o ňom Predávajúci spracúva, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:
   1. údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali,
   2. Kupujúci odvolá súhlas na spracúvanie osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ,
   3. Kupujúci namietne na základe konkrétnej situácie spracúvanie jeho osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie.
  12. V prípade, ak by boli osobné údaje zverejnené a Kupujúci si u Predávajúceho uplatní právo na vymazanie, Predávajúci vymaže aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň bude Predávajúci informovať ostatných príjemcov osobných údajov, že si Kupujúci uplatnil právo na vymazanie a príjemcovia by teda mali vymazať všetky odkazy na osobné údaje Kupujúceho, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.
  13. Kupujúci má tiež právo požiadať Predávajúceho o dočasné obmedzenie spracúvania osobných údajov, a to v týchto prípadoch:
   1. ak sa domnieva, že o ňom Predávajúci spracúva nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov,
   2. spracúvanie osobných údajov je protizákonné a Kupujúci sa rozhodne namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania,
   3. už Predávajúci nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov Kupujúceho alebo
   4. v prípade ak Kupujúci namieta spracúvanie osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad jeho oprávnenými záujmami.
  14. Kupujúci má právo získať osobné údaje, ktoré o ňom Predávajúci spracúva na základe súhlasu a/alebo zmluvy a ktoré Predávajúci spracúva automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môže Kupujúci preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesie Predávajúci na žiadosť Kupujúceho jeho osobné údaje priamo k ním zvolenému prevádzkovateľovi.
  15. Kupujúci má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie spracúvanie jeho osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu Predávajúceho.
  16. V prípade, ak sa Kupujúci domnieva, že spracúvanie osobných údajov Predávajúcim v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, má právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220 a ktorého ďalšie kontaktné údaje sú dostupné na internetovej stránke www.dataprotection.gov.sk v časti „kontakt“.
  17. Prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov Kupujúceho je spoločnosť KARPATSKÁ PERLA, s.r.o. so sídlom Nádražná 57, 900 81 Šenkvice, IČO: 35 766 409, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 19053/B. V prípade, ak má Kupujúci akékoľvek otázky k spracúvaniu svojich osobných údajov alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chce uplatniť práva popísané v tomto dokumente, môže kontaktovať Predávajúceho e-mailom na adrese gdpr@karpatskaperla.sk alebo písomne na adrese KARPATSKÁ PERLA, s.r.o..

  ORGÁN DOZORU/DOHĽADU

  1. Orgán dozoru/dohľadu nad Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 820 07 Bratislava (podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu pre nepotravinárske výrobky), Štátna veterinárna a potravinová správa SR (podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 23/2002 Z. z. pre potravinárske výrobky).

  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ustanovenia zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ustanovenia zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., ustanovenia zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
  2. V prípade, že niektoré ustanovenia týchto Obchodných podmienok sú alebo sa stanú neplatnými, neúčinnými alebo nerealizovateľnými, nebude týmto ovplyvnená platnosť, účinnosť a realizovateľnosť ostatných bodov týchto  Obchodných podmienok. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností, budú riešené mimosúdnou cestou, ak by napriek tomu nedošlo k dohode, platí, že v prípade sporu je príslušný pre jeho rozhodnutie miestne príslušný obchodný súd v lokalite Predávajúceho.
  3. Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito Obchodnými a podmienkami (ktorých súčasťou je aj Reklamačný poriadok a Formulár na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku) oboznámil, prečítal si ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
  4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok. Obchodné podmienky alebo ich zmeny sú platné a účinné od ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25. mája 2018.

  Nezmeškajte to najlepšie z KARPATSKEJ PERLY a prihláste sa na odber noviniek:


  Odoberaním newslettru súhlasím so spracúvaním osobných údajov

  Karpatska perla

  Máte viac ako 18 rokov?

  áno  |  nie

  Tento web používa súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií