Oznam 12.12.2017

KARPATSKÁ PERLA, s.r.o., Nádražná 57, 90081 Šenkvice

v Šenkviciach 12.12.2017

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky a zaslanie súťažných podkladov – posun termínu (pri obstarávaní sa postupuje s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstaraniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020)

Na základe vypísanej výzvy na predloženie cenovej ponuky a zaslanie súťažných podkladov zo dňa 27.11.2017, vám oznamujeme posun termínu na predkladanie a vyhodnotenie ponúk a to:


Lehota predkladania ponúk: do 20.12.2017 do 08:00 hod.
Termín vyhodnotenia: 20.12.2017 o 09:00 hod.

na
Lehota predkladania ponúk: do 29.12.2017 do 08:00.
Termín vyhodnotenia: 29.12.2017 o 9:00 hod.

Ostatné náležitosti pôvodnej výzvy ostávajú nezmenené.

Ing. Margita Šebová, konateľ spoločnosti

Späť


© 2011 - 2018 KARPATSKÁ PERLA. All rights reserved. |  Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET