Inzerát, 28.11.2017

Názov výzvy: Rekonštrukcia vinohradu – Suchý vrch, Predmet: rekonštrukcia opornej konštrukcie a obnova porastu, Vyhlasovateľ: Karpatská Perla, s.r.o., Nádražná 57, 900 81 Šenkvice. Predpokladaná hodnota: 115000€, Miesto stavby: vinohrad – Suchý vrch (Senec), Termín predloženia ponuky: 20.12.2017, Bližšie informácie a zaslanie súťažných podkladov: p. Šebová 0905324456 resp. margita.sebova@karpatskaperla.sk.V Šenkviciach: 27.11.2017

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky a zaslanie súťažných podkladov
(pri obstarávaní sa postupuje v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej latobnej agentúry č.8/2017 k obstaraniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020)

Identifikácia obstarávateľa:

Názov organizácie: Karpatská Perla, s.r.o.
Sídlo: Nádražná 57, 900 81 Šenkvice
IČO: 35766409
IČ DPH: SK2020204307
konateľ: Ing. Margita Šebová

Kontaktná osoba:
Ing. Margita Šebová
Mobil: 0905 324 456
Telefón: 033 6496855
E-mail: vino@karpatskaperla.sk

Názov predmetu obstarávania: Rekonštrukcia vinohradu – Suchý vrch

Miesto dodania predmetu obstarávania: Karpatská Perla, s.r.o., Nádražná 57, 900 81 Šenkvice

Kategória: služby

CPV:
77110000-4 Služby súvisiace s poľnohospodárskou výrobou
44144000-1 Stĺpy
44310000-6 Drôtené výrobky
44316000-8 Železiarsky tovar

Stručný opis predmetu zákazky:

Rekonštrukcia vinohradu Suchý vrch ks
stĺpik radový 50/40/2500 - oceľový, pozinkovaný  6300
stĺpik rohový 60/40/2750 - oceľový, pozinkovaný  200
tyčka k sadenici, priemer 6 mm  0
kotva - min. dĺžka 600 mm  100
spojka na drôt  400
sponka - na tyčku  15500
oplôtky - olastové štvrcové  750
nosný drôt s hliníkovou povrchovou úpravou (v kg)  700
drôt na dvojdrátie s hliníkovou povrchovou úpravou (v kg)    2800
retiazka - dĺžka min. 200 mm  750

sadenica viniča + vysadenie štepu

 

750

 

 (sadenice viniča odrôd: AL,RM,RŠ,RR,SA,PA,MM,AV,DE,AN,CS)

likvidácia starých koreňov  17300

rekonštrukcia drôtenky v zmysle zmluvy (mzda, doprava)

 1

                                                                              

Len ponuky ktoré splnia všetky požadované požiadavky budú zaradené do súťaže.

Mena a ceny uvedené v ponuke:
Uchádzačom navrhovaná konečná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, musí byť vyjadrená v eurách zaokrúhlených na 2 desatinné miesta.

Cena predmetu zákazky musí byť stanovená zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Určenie ceny a spôsobu jej určenia musia byť zrozumiteľné a jasné.


Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov navrhovanú konečnú cenu uvedie v zložení:

- navrhovaná konečná cena v EUR bez DPH,
- sadzba DPH v %,
- výška DPH v EUR,
- navrhovaná konečná cena v EUR
vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR. Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke. Navrhovaná konečná cena musí byť za celý požadovaný predmet zákazky, ktorý vychádza zo špecifikácie ceny predloženej uchádzačom.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
CENA celkom bez DPH v EUR za dodanie celého predmetu zákazky.

Predpokladaná hodnota zákazky: 115 000,-Eur

Lehota viazanosti ponuky:
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej obstarávateľom do 31. 01. 2018.

Náklady na ponuku:
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok súťaže.

Lehota predkladania ponúk: do 20.12.2017 do 08:00 hod.

Spôsob predkladania ponúk:
poštou na adresu: Karpatská Perla, s.r.o., Nádražná 57, 900 81 Šenkvice
osobne na adrese: Karpatská Perla, s.r.o., Nádražná 57, 900 81 Šenkvice

Termín vyhodnotenia: 20.12.2017 o 13:00 hod.

Miesto vyhodnotenia: Karpatská Perla, s.r.o., Nádražná 57, 900 81 Šenkvice I.poschodie zasadačka (sídlo)

Uchádzači ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami v zmysle §52 zákona, pričom vyhodnotenie ponúk je neverejné.

Termín dodania tovaru: do 30.04.2018

Formálne podmienky obstarávania:
-
Cenová ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom/českom jazyku, v opačnom prípade musí byť okrem ponuky predložený aj úradne overený preklad predložených dokladov.
- Cenová ponuka musí byť predložená 2x v originálnom vyhotovení.
- Cenová ponuka musí byť potvrdená dodávateľom (podpis a pečiatka) a to aj
na strane kde je uvedená sumárna cenová kalkulácia, s dátumom vyhotovenia.
- Účastník súťaže nemôže byť subdodávateľom víťaza obstarávania.

Povinné prílohy k predloženej cenovej ponuke (original resp. overená fotokópia nie staršia ako 3 mesiace):
-
čestné vyhlásenie, že uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani žiadny člen dozornej rady, ani prokurista neboli  právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

- čestné vyhlásenie, že neporušuje zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- čestné vyhlásenie uchádzača, že nie je v konkurze, likvidácii, reštrukturalizácii a nie je voči nemu vedené exekučné konanie

(vyššie uvedené doklady je možné nahradiť čestným vyhlásením uchádzača, že je vedený v  „Zozname hospodárskych subjektov“ vedeného Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) a že skutočnosti dokladované v čase zápisu do tohto zoznamu sú platné v termíne prekladania cenových ponúk).

- potvrdenie uchádzača o prijatí výzvy na predkladanie ponúk a súťažných podkladov,

- doklad, ktorý uchádzača oprávňuje dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu (výpis z obchodného resp. živnostenského registra - to čo je relevantné),

- Prehlásenie o tom či uchádzač je/má povinnosť, byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora

Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk:
Všetci uchádzači budú informovaní o výsledku súťaže.
Víťazný uchádzač bude musieť do 5 pracovných dní predložiť:
- výpis z registra trestov všetkých členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady prípadne prokuristu nie starší ako 3 mesiace,
- výpis z registra trestov právnickej osoby nie starší ako 3 mesiace. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (§ 32 odsek 4 ZVO).

Podmienky týkajúce sa zmluvy:
-
Výsledkom súťaže bude uzatvorenie zmluvy na predmetnú zákazku (v písomnej forme).
- Zmluva bude musieť obsahovať ustanovenie: Oprávnení zamestnanci poskytovateľa, MPRV SR, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči uchádzačovi kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky a uchádzač je povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere.
-
Zmluva s víťazným uchádzačom bude musieť obsahovať sankciu za nedodržanie kritérií na základe ktorých uchádzač získal zákazku (termínu plnenia zmluvy)

                                                                         Ing. Margita Šebová,

                                                                     konateľ spoločnosti

 

Späť


© 2011 - 2018 KARPATSKÁ PERLA. All rights reserved. |  Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET